Špeciálne filtre

Princíp činnosti filtra

Živicové filtreJe to zariadenie naplnené účinnou látkou, ktorá je schopná na seba naväzovať nežiadúce látky. Záleží od toho, aké látky je potrebné z vody odstraňovať. Sústava živicových filtrov a ich kvality sa navrhuje podľa toho, či ide o odstránenie špecifických minerálov, škodlivých látok, nečistôt alebo priamo prvkov na úrovni iónov.

Aktívne filtre sú určené na odstraňovanie minerálov a iných látok, a to iónomeničovým spôsobom, oxidáciou, adsorbanciou, alebo inou chemickou reakciou. Sú schopné odstraňovať súčasne viacero nežiadúcich látok, kombináciou viacerých filtračných látok v tlakovej nádobe.

Sú to komplexne zostavené technologické zariadenia, pozostávajúce najčastejšie z tlakovej nádoby naplnenej živicou (aktívnou látkou), riadiaceho ventilu (hlavy), príslušnou regeneračnou nádobou a príslušenstvom.

Pre správny výber typu a veľkosti filtra je potrebné vedieť:

 • zloženie surovej vody a požadované zloženie upravovanej vody
 • špičkový prietok a priemernú spotrebu vody (prípadnú potrebu nepretržitej prevádzky)
 • dimenziu vstupného potrubia

Druhy živicových filtrov sú určené na odstraňovanie:

 • vápnika a horčíka – pri zmäkčovaní vody
 • železa a mangánu
 • chlóru
 • arzénu
 • dusičnanov
 • amónnych iónov
 • mechanických nečistôt

Životnosť náplne živicového filtra:

Živicové filtre rozdeľujeme na jednorázové a obnoviteľné, v závislosti od typu filtra, typu prebiehajúcich chemických väzieb  a od druhu aktívnej filtračnej náplne.

U jednorázových filtrov sa po vyčerpaní kapacity vyžaduje výmena aktívnej filtračnej náplne. Bežne sa využívajú jednorázové filtre na chlór, zmäkčovanie a odstraňovanie arzénu.

Obnoviteľné filtre sú schopné samostatnej regenerácie. Filtračná náplň sa periodicky preplachuje regeneračným roztokom. Iónové prvky naviazané na filtračnú náplň sa  uvoľňujú, regenerát a nečistoty sa odplavia do odpadu. Po skončení regenerácie je filter pripravený na filtrovanie. Medzi najviac využívané obnoviteľné filtre patria zmäkčovače, piesková filtrácia, odželezňovače, anexové a kombinované filtre.

Proces regenerácie:

Regenerácia sa vykonáva regeneračným prostriedkom, najbežnejšie tabletovanou soľou. Soľ je treba kontrolovať a doplňovať v priemere raz za mesiac. Zachytené minerály sú spolu s preplachovou vodou vypustené do odpadu. V praxi sa tiež využívajú ako regeneračné látky napr. chlór či manganistan draselný.

V prípade automatického filtra je regeneračný proces vykonaný automaticky, bez obsluhy.


Živicové filtre sú dostupné v dvoch vyhotoveniach. Buď ako Solo model, keď sú tlaková nádoba a regeneračná nádoba oddelené a samostatne stojace. V prípade Kabinetného modelu je tlaková  a regeneračná nádoba umiestnená v jednom celku. Oba modely sú funkčne a prevádzkovo rovnocenné, rozdiel je iba v dizajne.

 

Solo zmäkčovač
Solo model
kabinetný model
Kabinetný model

 

riadiaci ventilRiadiaci ventil je hlavou celého technologického zariadenia. Vstavaný mikropočítač riadi prevádzku, spúšťa regeneračné procesy, sleduje množstvo upravenej vody a riadi jednotlivé fázy procesu. V závislosti od typu reguluje vstup a výstup neupravenej vody do systému počas regenerácie.

Displej zobrazuje:

 • aktuálny stav systému
 • aktuálny prietok
 • zostávajúcu kapacitu náplne
 • aktuálny čas
 • priebeh každej fázy regenerácie
 • informácie o priemernej spotrebe vody…

Údržba filtra

V zásade sa nevyžaduje mimoriadna údržba filtračného systému. Závisí od kvality vstupnej vody, pravidelnej regenerácie a vhodnej predfiltrácie. Odporúča sa vykonávať odborný servis raz ročne. Overuje sa funkčnosť riadiaceho ventilu, funkčnosť prietokomeru, kontrola pohybu regeneračného roztoku, plavákového ventilu či premeranie parametrov upravovanej alebo vstupnej vody