Dezinfekcia vody chlórom

 • Chlór je účinný dezinfekčný prostriedok proti baktériám, tiež sa úspešne používa na odstránenie iných organizmov, minerálnych látok, teda k úprave a dezinfekcii pitnej a odpadovej vody
 • Má okamžitý a rezidentný účinok
 • Chlór vodu dezinfikuje nielen v mieste dávkovania, ale aj na celej trase vodovodného potrubia a v priestore bazénu
 • Koncentrácia, ktorá je dostatočná a účinná pre dezinfekciu vody, je pre ľudský organizmus neškodná – 0,3 až 0,6 (1,0) mg / l (g/m3)

Plynný chlór

 • Pri normálnom tlaku a pri normálnej teplote sa chlór nachádza v plynnom skupenstve
 • Plynný chlór je žltozelený toxický plyn, jedovatý pri vdýchnutí. Má silno dráždivé účinky na oči, dýchací systém, sliznicu a pokožku. Je cca 3 x ťažší ako vzduch, vždy klesá k podlahe a bez vírenia sa usadzuje v najnižších miestach
 • Je nehorľavý, ale podporuje horenie. Môže prudko reagovať s horľavými a organickými látkami.
 • Vždy je treba si uvedomovať vlastnosti plynného chlóru a nebezpečenstvo, ktoré môže nastať pri jeho úniku, a preto je mu nutné  predchádzať alebo mu včas zabrániť. Je preto je nutné dodržiavať pri manipulácii bezpečnostné predpisy
 • Má silné oxidačné účinky

Kvapalný chlór

Jeho skupenstvo je závislé na výške tlaku a na teplote. Pre zmenu skupenstva pri teplote 15-20 oC je potrebný tlak 5 -6 barov.

Kvapalný chlór je plnený do tlakových oceľových fliaš s obsahom 45, 60 a 65 kg alebo oceľových sudov

Výhody plynného chlóru

 • Na chlórovanie sa používa prakticky 100% čistý plynný chlór
 • Znižuje sa zaťažovanie vody pridávaním veľkého množstva chemikálií
 • Čistý chlór výrazne neovplyvňuje pH vody
 • pH sa reguluje ľahšie, jednoduchšie sa udržiava množstvo voľného chlóru aj pri vyššej návštevnosti bazénov, alebo pri zmene počasia
 • Tým sa znižuje spotreba chemikálií pre úpravu pH
 • Použitie plynného chlóru zaručuje vždy dostatočnú dezinfekciu vody aj pri veľkých
 • Jednoduchšia manipulácia s fľašami,  nižšie časová náročnosť, žiadny kontakt s chemikáliami
 • Plynný chlór nepodlieha rozkladu a môže sa ľubovoľne dlho skladovať
 • Prevádzkové náklady sú 3 až 4 krát nižšie pri porovnaní s chlórnanom sodným

Nevýhody plynného chlóru

 • Vyššie nároky na dodržiavanie bezpečnosti, na školenie obsluhy, na zaobchádzanie s fľašami s plynným chlórom
 • Potreba vykonávania pravidelných  tlakovej skúšky a revízie systému rozvodov a dávkovanie plynného chlóru. Vykonávanie školení pracovníkov chlórovní
 • Zabezpečenie bezpečnostných a ochranných pomôcok (maska, filtre, kontrolná fľaštička sa čpavkovou vodou atď.)
 • Montáž systému dávkovania plynného chlóru
 • Montáž rozvodu a systému dávkovaním plynného chlóru môže vykonávať iba osoba, ktorá má oprávnenia a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáží a opráv plynových zariadení – rozvody technických plynov, médium chlór
 • Tlakové skúšky, vykonávanie revízií a vystavovanie revíznych protokolov môže vykonávať iba osoba, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie revízií a skúšok plynových zariadení – médium chlór

Vodohospodárske prevádzky, a teda aj úpravne bazénovej vody, by sa vo svojej praxi mali riadiť normou STN 755050, ktorá upravuje konštrukčné a technické vybavenie malej chlórovne a chlórovne.

 

Chlór – prostriedok účinnej dezinfekcie