Mikrobiologické ukazovatele kvality vody

Kritéria na kvalitu pitnej vody ustanovuje zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene niektorých predpisov. Podľa tohto zákona je pitná voda zdravotne bezchybná, ak ani pri trvalom požívaní alebo používaní nezmení zdravotný stav ľudí prítomnosťou mikroorganizmov a organizmov alebo látok ovplyvňujúcich zdravie ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu. Zdravotná bezchybnosť pitnej vody sa hodnotí a kontroluje podľa ukazovateľov kvality pitnej vody a ich limitov.

Nariadenie vlády ustanovuje limitné hodnoty pre 82 ukazovateľov kvality pitnej vody. V samostatnom právnom predpise (Vyhláška č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného ožiarenia) sú ustanovené limitné hodnoty pre obsah rádionuklidov v dodávanej vode. E-shop – Rozbor vody

Pri mikrobiologickej analýze vody ide predovšetkým o stanovenie tzv. indikátorov fekálneho znečistenia(koliformné baktérie, fekálne koliformné baktérie a fekálne streptokoky ).. Ide o mikroorganizmy, ktoré sa vyskytujú v črevnom trakte človeka, alebo teplokrvných živočíchov (koliformné baktérie, fekálne koliformné baktérie a fekálne streptokoky…). Spôsobujú závažné poškodenie zdravia, ktoré sa však nemusí prejaviť u konzumenta znečistenej vody okamžite. Vysokému riziku sú vystavené predovšetkým deti, ľudia s oslabenou imunitou, starí ľudia.

Okrem fekálneho znečistenia sa zisťujú aj tzv. indikátory všeobecnej kontaminácie (psychrofilné a mezofilné baktérie), ktoré indikujú prítomnosť organických látok

Limitná hodnota pre baktérie fekálneho znečistenia je 0. Ak je používaná bakteriálne znečistená voda a ešte nedošlo u spotrebiteľa k ochoreniu ešte neznamená, že ide o nevýznamnú vec. Pravidelnou konzumáaciou sa vytvorí tolerancia k týmto baktériám a v prípade oslabenia imunitného systému sa vplyv týchto baktérií okamžite prejaví. Zvlášť hrozí veľké nebezpečenstvo deťom a chorým ľudom.

Mikrobiologické ukazovatele kvality vody