Odstraňovanie radónu z vody

Radón (222Rn) je prírodný, bezfarebný rádioaktívny plyn, bez chuti a zápachu. Vzniká ako produkt rádioaktívneho rozpadu rádionuklidov obsiahnutých v pôde, horninovom prostredí a podzemnej vode. Chemické zlúčeniny tvorí iba zriedkavo s fluórom, chlórom a kyslíkom. Radón je veľmi dobre rozpustný vo vode. Pri veľmi nízkych teplotách sa dá zachytiť na aktívnom uhlí.

Do organizmu sa dostáva najmä vdychovaním a požívaním vody. Vdychovanie radónu zvyšuje pravdepodobnosť vzniku a rozvoju rakoviny pľúc. Požívanie zase riziko rakoviny žalúdka a celého tráviaceho traktu. Rozpustený radón v podzemnej vode môže preniknúť do vzduchu v miestnosti pri rôznych činnostiach (sprchovaní, praní, umývaní riadu a pod.). Odhaduje sa, že jeho vnútorná koncentrácia vo vzduchu sa zvýši asi o 0,037 Bq.l-1 po každých 370 Bq.l-1 pretečenej vody v domácnosti.

Technológie odstránenia

V  súčasnosti sa v praxi používajú dva základné spôsoby odstraňovania radónu. Prvým rozšírenejším spôsobom je prevzdušňovanie kontaminovanej vody, teda aerácia. Druhým spôsobom je filtrácia pomocou granulovaného aktívneho uhlia. Obe metódy majú svoje výhody aj obmedzenia.

Prevzdušňovacia vežaMetóda prevzdušňovania

Je založená na princípe núteného vháňania vzduchu do vodného prostredia. Molekuly radónu sú z vodného roztoku vytláčané vháňanými molekulami vzduchu. Vzájomné medzimolekulové sily vody a radónu nie sú až také pevné. Princípom metódy je dosiahnuť čo najväčší styčný kontakt vody so vzduchom aplikovaným protiprúdne.V praxi sa používajú buď horizontálne prevzdušňovače, alebo prevzdušňovacie veže. Účinnosť je v rozmädzí  95 – 99,9 % . Pri horizontálnych prevzdušňovačoch je vzduch vháňaný cez jemnobublinkové membrány. Tým sa vytvorí veľký počet aktívnych bubliniek malých rozmerov.

Tento spôsob je vhodný najmä pre veľkokapacitné kontinuálne prevádzky. Súčasne je touto metódou možné odstrániť aj iné plyny vo vode (napr. H2S).

 

 

 

 

Odstraňovanie radónu z vodyMetóda filrácie aktívnym uhlím (GAC)

Základným princípom metódy je filtrácia kontaminovanej vody cez určitý objem upraveného, granulovaného aktívneho uhlia. Aby sa predchádzalo upchatiu filtra, je sypané vo viacerých vrstvách, niekedy aj s oddelenými membránami. Účinnosť metódy je v rozmedzí 50 – 99%.

GAC filtre sa využívajú hlavne v domácnostiach a menších prevádzkach. Nevýhoda GAC filtra je potreba pravidelnej výmeny filtračných náplní, a možnosť použitia iba do určitej koncentrácie prvku vo vstupnej vode.

Výhodou GAC filtrov je možnosť ich využitia pre elimináciu iných kontaminantov, ako sú zlúčeniny železa, oxidy mangánu, ropné látky či zlúčeniny dusíka. Celý systém je uzavretý, bez prístupu iných prvkov do systému.

Odstraňovanie radónu z vody