Chemické prvky vyskytujúce sa vo vode

Železo (Fe)

je zdravotne nevýznamným ukazovateľom, ktorý však nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a spôsobuje žltú až hrdzavú farbu príp. horkú chuť. Aj malé koncentrácie Fe2+ vo vode môžu byť príčinou nadmerného rozvoja železitých baktérií, ktoré upchávajú potrubie a sú pri ich odumieraní príčinou zápachu. Zvýšený výskyt železa vo vodách je obvykle doprevádzaný aj výskytom mangánu. E-shop – Testery na železo

Medzná hodnota pre obsah železa v pitnej vode 0,2 mg/l bola stanovená kvôli ovplyvňovaniu senzorických vlastností vody (farba) pri jeho vyšších obsahoch. Pri jeho prirodzenom pôvode je tolerovateľná hodnota 0,5 mg/l. Zo zdravotného hľadiska prirodzený výskyt železa v pitnej vode nepredstavuje riziko pre ľudský organizmus.

Mangán (Mn)

je podobne ako železo zdravotne nevýznamným ukazovateľom, ktorý však nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a spôsobuje hnedočiernu farbu príp. horkú chuť. Mangán prechádza do vôd taktiež vylúhovaním z pôd, sedimentov a niektorých odumretých častí rastlín. Umelými zdrojmi sú odpadové vody, napr. zo spracovania rúd a metalurgických závodov. Okrem senzorických vlastností sa môže zvýšený obsah mangánu prejaviť aj v premnožení mangánových baktérií, ktoré môže viesť k upchávaniu vodovodného potrubia. E-shop – Testery na mangán

Limitná hodnota pre jeho obsah je 0,05 mg/l, v prípade prirodzeného pôvodu z geologického podložia, ak nedochádza k ovplyvneniu senzorických vlastností je 0,2 mg/l. Prirodzený výskyt mangánu v pitnej vode nepredstavuje zo zdravotného hľadiska riziko pre ľudský organizmus.

Vápnik (Ca)

patrí do kategórie ukazovateľov, ktorých prítomnosť je vo vode žiaduca. Je súčasťou kostí a zubov. Je potrebný na prevod nervového vzruchu v svaloch, nevyhnutný je pre zrážanlivosť krvi. Jeho odporúčaná hodnota je > 30 mg/l. Predpis pre pitnú vodu ďalej odporúča hodnotu pre jeho spoločný obsah s horčíkom (Ca a Mg) 1,1 – 5,0 mmol/l.

Horčík (Mg)

patrí rovnako do kategórie ukazovateľov, ktorých prítomnosť je vo vode žiaduca. Je súčasťou kostí. Zabezpečuje prevod nervových vzruchov. Nadbytok sa prejavuje nechutenstvom, hnačkou až bezvedomím a smrťou. Urýchľuje mineralizáciu organických látok z odumretých organizmov a prispieva tak k samočistiacim procesom vody. Horčík sa vo vodách nachádza viazaný v nerozpustných uhličitanoch alebo rozpustných hydrogénuhličitanoch spolu so zlúčeninami vápnika. Významne ovplyvňuje neutralizačnú kapacitu vody a pH vody. Je nevyhnutnou súčasťou chlorofylu a bunkových organel.

Jeho prítomnosť v pitnej vode je definovaná odporúčanou hodnotou 10,0 – 30,0 mg/l a medznou hodnotou 125 mg/l.

Predpis pre pitnú vodu ďalej odporúča hodnotu pre jeho spoločný obsah s vápnikom (Ca a Mg) 1,1 – 5,0 mmol/l.

Vápnik a horčík sa do vôd dostávajú vylúhovaním vápencov a dolomitov príp. z odpadových vôd z prevádzok, kde sa pracuje s vápnom.

Vápnik a horčík

spôsobujú celkovú tvrdosť vody, ktorá má vplyv na vznik srdcovo-cievnych ochorení a civilizačných ochorení. Vo vode obsiahnutý vápnik a v menšej miere aj horčík majú naviac antitoxickú funkciu a zabraňujú vstrebávaniu niektorých toxických prvkov a ich prechodu z čriev do krvi.

K tvrdosti vody môžu prispieť aj ďalšie prvky: hliník, mangán, zinok, bárium, stroncium, železo. V pitnej vode je vysoký obsah týchto prvkov žiaduci, naopak v technologickej vode je príčinou tvorby tuhých nánosov (vodného kameňa). Predovšetkým z technického hľadiska bolo navrhnuté množstvo rozdelení tvrdosti vody (napr. veľmi mäkká – mäkká – stredne tvrdá – tvrdá – veľmi tvrdá). E-shop – Testery na tvrdosť vody

Optimálnu koncentráciu horčíka a vápnika v pitnej vode nie je ľahké určiť a zdravotné požiadavky sa nemusia prelínať s technickými požiadavkami. Nežiaducimi prejavmi zvýšenej tvrdosti vody je tvorba vodného kameňa vo varných nádobách, teplovodných trubkách, ohrievačoch vody a kotloch, vyššia spotreba pracích prostriedkov.

Tvrdosťou vody

sa vo všeobecnosti rozumie súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode. Prepočty tvrdosti vody – na prepočet tvrdosti vody sa používajú nasledovné vzťahy: 1 mmol/l = 5,6°dH 1°dH = 0,1783 mmol/l Odporúčaná tvrdosť pitnej vody – Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z. uvádza ako odporúčanú hodnotu pre pitnú vodu obsah vápnika a horčíka 1,1 až 5 mmol/l (t. j. tvrdosť vody 6,16 až 28 °dH). E-shop – Testery na tvrdosť vody

PopisStupeň tvrdosti [° dH]Stupeň tvrdosti [mmol / l]
veľmi mäkká<2.8<0,5
mäkká3,9 – 70,7 – 1,25
stredne tvrdá7,01 – 141,26 – 2,5
tvrdá14,01 – 212,51 – 3,75
veľmi tvrdá> 21,01> 3,76
[°dH] = stupeň nemecký      Prepočty tvrdosti vody 1 mmol/l = 5,6 °dH

1 ° dH = 0,1783 mmol / l

Chemické prvky vo vode